Privacy Policy

Versie 1.00 - 25 oktober 2017

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Dofix BVBA met maatschappelijke zetel te Gentse aardeweg - 64 9032 Wondelgem - België, ingeschreven bij de KBO met nummer 06509292683 en met BTW-nummer BE0650.929.683 (hierna: "Verantwoordelijke", "Wij" of "Dofix").

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanvinken van het daartoe voorziene hokje [bij de inschrijvingsprocedure], verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Dofix BVBA leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Domien De Koninck. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.    Persoonsgegevens die u ons meedeelt : naam en voornaam, de woonplaats, geboortedatum, geslacht, paswoord en de contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm).

2.2.    Persoonsgegevens die onze commerciële partners ons meedelen: naam en voornaam, de woonplaats, geboortedatum, geslacht, paswoord en de contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm). Wij garanderen dat onze commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

2.3.    De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.    Algemene doeleinden : Uw persoonsgegevens worden verzameld om: de diensten of producten te kunnen leveren, het beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, afwikkeling van de wedstrijd, aanmaken en beheren van een account op de Website.

3.2.    Direct marketing : De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in"). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@dofix.be of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website.

3.3.    Doorgifte aan derden : De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in"). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@dofix.be of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Dofix en u.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.    Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2.    Recht van verbetering en verwijdering:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Dofix BVBA. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3.    Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

5.4.    Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@dofix.be, per post naar Dofix BVBA - Gentse aardeweg 64 - 9032 Wondelgem - België of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.    Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.    In geen geval kan Dofix BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.    U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en commerciële partners. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en commerciële partners, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Telefoon : +32 (0)2 274 48 00
Email :  commission@privacycommission.be

Artikel 9 – Cookies

9.1.    Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de servers van Dofix BVBA en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2.    De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies: Prestashop, Google, Facebook, Instagram.

9.3.    U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

9.4.    Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Dofix BVBA en uitsluitend gedurende uw bezoek aan de Website. Het gaat om : het TCP/IP adres, het type en de versie van het navigatiesysteem, de laatst bezochte internet pagina,...

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@dofix.be, per post naar Dofix BVBA - Gentse aardeweg 64 - 9032 Wondelgem - België of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website.

Kredieten

Concept en productie:

Deze Webwinkel is opgezet door DrWeB's Ecommerce met Prestashop Webwinkel Software.